Let Me Go by Myriam Tisbo

Myriam Tisbo
November 26, 2018

Photographer: Myriam Tisbo @myriamtisbo
Models: Alena Lykhosherstova @lihosherstowa_a and Gosudarskaya Elizaveta @_gosudarskaya_ from 26 Models Milano @26modelsmilano
Mua: Chiara Soldi @chiara_mua_
Fashion Designer: Karvishi Agarwal @karvishi

You may also like...